ingilizce
Show Slider

Yurtdışındaki Dernekler

Yurtdışındaki işadamları derneklerinin kuruluş süreci 1980’li yılların ortalarında başlar. 60’lardaki işgücü göçü, 80’lere gelindiğinde işveren kimliğine bürünmüştür. Perakende ticaretten üretim yapan, istihdam sağlayan bir yapı ortaya çıkmıştır. Türk girişimciler hemen hemen tüm sektörlerde yatırım yapmakta, bulundukları ülkenin sınırlarını aşan ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu süreç içinde “örgütlenme”, giderek artan bir ihtiyaç haline gelmektedir. 1980’li yılların ikinci yarısında, yurtdışında Türk İşadamları Dernekleri kurma yönünde bir hareketlilik yaşanır. 90’ların ilk yarısında ise bu hareketlilik neredeyse bir dernek patlamasını da beraberinde getirir. Çok sayıda dernek kurulur. Önceleri tüm sektörleri kavrayan dernekler, bir müddet sonra da, belli ürün grupları için kurulan ihtisas dernekleri iş yaşamı içinde yerlerini alırlar. “Dernek enflasyonu”, zamanla, doğal ayıklanma suretiyle sayısal bağlamda rasyonel bir zemine oturur.

Bugün, yurtdışındaki Türk İşadamları Dernekleri, Amerika Birleşik Devletleri’nden Avustralya’ya; Afrika Ülkelerinden Rusya’ya kadar uzanan ve hemen hemen tüm dünyaya yayılan geniş bir coğrafyada, bir yandan global ölçekli ticari ve ekonomik faaliyetlere önderlik etmekte; diğer yandan, anayasal baskı grubu olma nitelikleriyle, bulundukları ülkelerde hükümetler ve kamu otoriteleri nezdinde, etkili girişimlerde bulunarak, genel anlamda “menfaatlerin” korunması adına önemli işlevler üstlenmektedirler.  •  

  •