ingilizce
Show Slider

Amaçlar

(Vakıf Senedinin, "Vakfın Amacı ve Görevleri" başlıklı 2.maddesinden aynen alınmıştır.)

Dünya Türk İşadamları Vakfı'nın amaç ve görevleri şunlardır:

1) Globalleşen Dünya ekonomisinden daha fazla pay alabilmek ve onun koşullarına uyum sağlayarak rekabet gücü kazanmak için yurtdışındaki Türk işadamlarının varlığını ve gücünü esas almak.

2) Dünya'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Türk İşadamlarının ortak bir çatı altında toplanabilmesini teminen bunlarla ilgili bilgileri derlemek ve tüm ilgilenenlerin yararlanmasına sunmak.

3) Dünya Türk İşadamları Kurultaylarını düzenlemek ve bu organizasyonun daimi Sekreterya hizmetlerini yürütmek ve bu suretle Kurultay'ın devamlılığını sağlamak.

4) Dünya Türk İşadamları camiasının ihtiyacı olan bilgi ve belgeleri sistemli bir şekilde derlemek ve teknik imkânları da kullanarak bunların istifadesine sunmak.

5) Dünya Türk İşadamları arasında dayanışma yaratmak, dayanışma suretiyle güç birliğini arttırmak ve bu suretle Dünya.daki Türk ekonomik varlığının gelişmesine katkıda bulunmak.

6) Türkiye'nin Dünya Türk İşadamları camiasının oluşturduğu güç ve imkândan azami ölçüde yararlanmasını sağlayacak çalışmaları yapmak.

7) Ekonomik alanda faaliyet gösteren meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör faaliyet alanı ile ilgili olarak işbirliği yapmak, onların bu amaca uygun faaliyetlerini desteklemek ve yardımda bulunmak.

8) Amaçlarıyla ilgili olarak: yurtiçi ve yurtdışı bilimsel seminerler, toplantılar ve konferanslar düzenlemek, yayın faaliyetlerinde bulunmak, dış pazarlamayı geliştirecek çalışmalara destek sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile temsilcilik ilişkilerini de içerecek münasebetler kurmak.

9) Yurtdışında başarı kazanan girişimcileri ve bu faaliyetleri destekleyenleri desteklemek ve özendirmek amacıyla takdirname ve ödüller vermek,

10) Dışticaretle iştigal eden yurtiçi ve başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olmak üzere yurtdışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının personelini yetiştirmek amacı ile konusu ile ilgili öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, üniversite ve yüksekokullar kurmak, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, burs vermek, bu amaçla ilgili ülkelerden burs imkanları temin etmek.

11) Araştırma, geliştirme, pazarlama ve eğitime yönelik enstitü, merkezler, bilgi bankası ve laboratuarlar açmak, bunları işletmek veya işlettirmek.